Ritrama S.p.A. - Ogólne warunki sprzedaży

1. INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

„Nabywca” oznacza osobę (fizyczną lub prawną), której Sprzedawca dostarcza Produkty zgodnie z Umową;

„Kodeks Etyczny” oznacza Kodeks Etyczny przyjęty przez firmę RITRAMA zgodnie z dekretem legislacyjnym 231/2001 oraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowiący integralną część Modelu;

„Warunki” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;

„Potwierdzenie zamówienia” oznacza pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę Zamówienia zakupu Produktów przesłanego przez Nabywcę;

„Umowa” oznacza każdą umowę sprzedaży Nabywcy Produktów Sprzedawcy, zawierającą niniejsze Warunki, Potwierdzenie Zamówienia i Zamówienie;

„Informacje poufne” mają znaczenie określone w Artykule 18.

„Model” oznacza model organizacyjny przyjęty przez firmę RITRAMA zgodnie z dekretem legislacyjnym 231/2001 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;

„Zamówienie” oznacza pisemne zamówienie na zakup Produktów Sprzedawcy złożone przez Nabywcę;

„Organ nadzorczy” oznacza organ nadzorczy wyznaczony przez RITRAMA na mocy dekretu legislacyjnego 231/2001 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;

„Produkty” oznacza produkty, które Sprzedawca dostarcza Nabywcy w ramach każdej Umowy;

„Sprzedawca” oznacza firmę RI.TRA.MA. – Rink Trading and Manufacturing S.p.A., z siedzibą w Caponago (MB), via Senatore Simonetta n. 24 (dalej także „RITRAMA”), jak również przedsiębiorstwa kontrolowane przez firmę RITRAMA lub powiązane z nią.

1.2 Nagłówki artykułów w niniejszych Warunkach zamieszczono w celu ułatwienia lektury dokumentu, ale nie uważa się ich za kryteria interpretacji postanowień, do których się odnoszą. Termin używany w liczbie pojedynczej obejmuje, w zależności od kontekstu, liczbę mnogą i vice versa.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

2.1 Niniejsze Warunki zawierają ogólne warunki sprzedaży Produktów Sprzedawcy i stanowią, wraz z Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia, integralną część wszystkich Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Nabywcą i dotyczących sprzedaży Produktów zgodnie z Art. 3 poniżej. Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi umowami lub warunkami (niezależnie od tego, czy są z nimi sprzeczne, czy też nie) zawartymi lub przywołanymi w jakimkolwiek innym dokumencie wysłanym przez Nabywcę do Sprzedawcy, lub zawartymi lub przywołanymi w jakiejkolwiek innej korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, lub w sposób dorozumiany zaakceptowanymi przez praktykę biznesową lub praktykę handlową, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w Art. 2.3 poniżej.

2.2 Przyjęcie przez Nabywcę dostawy Produktów oznacza (z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 3 poniżej) automatyczną, pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków.

2.3 Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszych Warunków, a więc inne warunki, będą ważne i skuteczne tylko wtedy, gdy Sprzedawca i Nabywca uzgodnią to na piśmie. W przypadku braku innego pisemnego porozumienia w tym zakresie, Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi porozumieniami lub uzgodnieniami i są jedynymi mającymi zastosowanie do danej Umowy.

2.4 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich następnych dostaw Produktów dokonywanych przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy, bez konieczności dalszego przywoływania lub odsyłania do ich treści lub dalszego ich zatwierdzenia: regulują one zatem wszelkie przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

3. WYCENY – ZAMÓWIENIA – AKCEPTACJA – ZAWARCIE UMOWY

3.1 Jakakolwiek wycena, wystawiona Nabywcy przez Sprzedawcę, nie stanowi oferty sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany według własnego uznania każdej wyceny w dowolnym momencie przed Potwierdzeniem Zamówienia.

3.2 Zamówienia (i) muszą być składane w formie pisemnej i (ii) przesłane do Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub faksem. Ponadto w Zamówieniach należy dokładnie wskazać liczbę, typ, parametry i numer zamówionych Produktów oraz wszelkie inne informacje wymagane przez Sprzedawcę do oceny Zamówień w celu podjęcia decyzji o ich akceptacji.

3.3 O ile Sprzedawca i Nabywca nie uzgodnili inaczej w formie pisemnej, Zamówienia wysłane przez Nabywcę uważa się za nieodwołalne. Jeżeli Sprzedawca nie przesłał Nabywcy Potwierdzenia Zamówienia, Zamówienie uważa się za niezaakceptowane przez Sprzedawcę i Nabywca nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

3.4 Akceptacja ze strony Sprzedawcy Zamówienia Nabywcy stanie się skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie ona stwierdzona pisemnie w drodze Potwierdzenia Zamówienia Sprzedawcy wysłanego do Nabywcy, lub jeżeli Sprzedawca, nie wysławszy do Nabywcy Potwierdzenia Zamówienia, dostarczy Produkty do Nabywcy, a Nabywca nie zgłosi pisemnie odmowy ich przyjęcia w ciągu 3 (trzech) dni od daty ich dostarczenia. Wszelkie inne formy akceptacji, ustne lub pisemne, nie będą wiążące dla Sprzedawcy ani nie będą stanowiły zawarcia Umowy.

3.5 Z zastrzeżeniem punktów 3.2 i 3.4 powyżej, zawarcie każdej Umowy sprzedaży Produktów Sprzedawcy przewiduje (a) wysłanie Sprzedawcy Zamówienia przez Nabywcę zgodnie z Art. 3.2 niniejszych Warunków; oraz (b) akceptację Zamówienia poprzez wysłanie przez Sprzedawcę do Nabywcy Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z Art. 3.4 powyżej.

3.6 Zamówienia zaakceptowane przez Sprzedawcę zgodnie z Art. 3.4 powyżej będą uważane za ostateczne i wiążące dla Nabywcy.

3.7 Nabywca nie może anulować ani odwołać, w całości ani w części, Zamówień przekazanych Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca, według własnego wyłącznego uznania, zaakceptuje anulowanie Zamówień przekazanych przez Nabywcę, Nabywca zwróci Sprzedawcy wszelkie koszty i ewentualne wydatki poniesione w wyniku anulowania Zamówień, w tym koszty materiałów już zamówionych, koszty magazynowania oraz koszty i wydatki związane z przygotowaniem Produktów, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych środków prawnych na korzyść Sprzedawcy, w tym środków o charakterze odszkodowawczym.

4. OPIS PRODUKTÓW

4.1 Wszelkie informacje techniczne dotyczące Produktów opublikowane przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej, w instrukcjach obsługi, katalogach, kartach produktów, cennikach lub broszurach reklamowych uważa się za wyłącznie opisowe. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, według własnego wyłącznego uznania, Produktów lub ich parametrów i/lub ich specyfikacji technicznych.

5. CENY – NALEŻNOŚĆ

5.1 Ceny Produktów są podane w cenniku Sprzedawcy (zaktualizowanym w dniu wysyłki lub publikacji), w wycenach i/lub Potwierdzeniu Zamówienia. Ceny podane w cenniku i/lub w wycenie nie są wiążące dla Sprzedawcy, który do momentu wysłania Potwierdzenia Zamówienia może je swobodnie zmieniać ze względu na wzrost cen surowców i/lub materiałów niezbędnych do realizacji Produktów lub ze względu na wzrost podatków, ceł lub opłat, w tym opłat celnych, ustalanych przez dowolne organy włoskie lub zagraniczne.

5.2 Ceny Produktów należy rozumieć jako ceny bez podatku VAT, jak również innych podatków, którymi obciążony zostanie Nabywca. Koszty wysyłki i transportu, jak również koszty i opłaty należne z tytułu eksportu i/lub importu Produktów, ponosi Nabywca lub Sprzedawca w zależności od sposobu dostawy Produktów uzgodnionego zgodnie z regułami Incoterms.

5.3 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ewentualne rabaty będą odnosić się tylko do Zamówienia, którego dotyczą, i będą stosowane tylko wtedy, gdy zostaną przyznane przez Sprzedawcę w formie pisemnej.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1 Faktury są opłacane w całości i zgodnie z warunkami określonymi w Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawcy przesłanym Nabywcy zgodnie z Art. 3.4 powyżej, chyba że Sprzedawca i Nabywca uzgodnili inaczej na piśmie. Ustalony termin płatności należy rozmieć jako zasadniczy, a jego niedotrzymanie – przy braku innych ustaleń – skutkuje odstąpieniem od umowy. Sprzedawca będzie miał prawo do wstrzymania dostawy Produktów do Nabywcy w obecności zaległych i niezapłaconych kwot do czasu pełnego spłacenia tych kwot. Nabywca nie ma prawa do odroczenia zapłaty całości lub części kwoty należnej Sprzedawcy i zrzeka się już teraz prawa do sprzeciwiania się lub zgłaszania zastrzeżeń jakiegokolwiek rodzaju, w tym odszkodowania i obniżki.

6.2 Sprzedawca może zażądać od Nabywcy, aby zapłata należnej kwoty była gwarantowana poręczeniem bankowym płatnym na pierwsze żądanie lub nieodwołalną i gwarantowaną akredytywą, wystawionymi przez banki lub instytucje kredytowe o pierwszorzędnym znaczeniu i zatwierdzone przez Sprzedawcę. Jeżeli zapłata kwoty należnej Sprzedawcy zostanie dokonana za pomocą akredytywy, związane z nią koszty i wydatki – o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie – zostaną pokryte przez Nabywcę. Sprzedawca, według własnego uznania, po ocenieniu kondycji finansowej i wypłacalności Nabywcy, w przypadku zmiany sytuacji finansowej Nabywcy, może w dowolnym momencie zażądać od Nabywcy zapłaty należności, w całości lub w części, nawet przed dostawą Produktów. Przyjmuje się, że Sprzedawca ma niekwestionowane prawo do niedostarczenia Produktów, jeżeli Nabywca, w okolicznościach przewidzianych w niniejszym Artykule 6.2, odmawia udzielenia Sprzedawcy wymaganych gwarancji lub jeżeli Nabywca odmawia zapłaty za Produkty przed dostawą.

6.3 Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Nabywca nie jest lub nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych, Sprzedawca może, według własnego uznania, zmienić lub odwołać warunki wszelkich ułatwień w zakresie płatności przyznanych Nabywcy; Sprzedawca może także odmówić dostarczenia Produktów przed uregulowaniem należności za nie przez Nabywcę bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedawcy wobec Nabywcy.

6.4 Od zaległych i niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki zgodnie z art. 5 dekretu legislacyjnego 231/2002 zmienionego dekretem legislacyjnym nr 192 z dnia 9 listopada 2012 r., od dnia wymagalności do dnia całkowitej spłaty należnej kwoty (wraz z odsetkami), zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania sądowego. Wszelkimi kosztami, sądowymi i pozasądowymi, poniesionymi przez Sprzedawcę w celu odzyskania wierzytelności, zostanie obciążony Nabywca.

6.5 Nabywca przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje, które mogą wynikać z niewykonania spoczywającego na nim zobowiązania, i w takim przypadku Sprzedawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Nabywcy, jeżeli, między innymi, odmówi realizacji Zamówienia, dostarczenia Produktów Nabywcy, przyznania mu ułatwień w zakresie płatności lub jeżeli odwoła takie ułatwienia. Niezapłacenie kwot należnych Sprzedawcy w uzgodnionym terminie będzie skutkowało – oprócz naliczenia odsetek, o których mowa w Art. 6.4 powyżej – utratą przez Nabywcę możliwości skorzystania z ustalonych terminów oraz prawem Sprzedającego do żądania zwrotu Produktów, za które nie uregulowano należności, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych.

6.6 Sprzedawca ma prawo rozliczać wszelkie należności przysługujące ewentualnie Nabywcy poprzez potrącenie ich z kwot należnych Sprzedawcy od Nabywcy.

6.7 Nabywca nie jest uprawniony do rozliczania się ze Sprzedawcą w drodze potrącania należności z ewentualnych wierzytelności wobec Sprzedawcy, wynikających z innych stosunków handlowych pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, ani też nie jest w żaden sposób uprawniony do przeprowadzania jakichkolwiek innych potrąceń, nawet w przypadku reklamacji dotyczącej Produktów, z kwot należnych Sprzedawcy.

7. DOSTAWA – KONTROLA – REKLAMACJE

7.1 Dostawa Produktów odbędzie się zgodnie z procedurami ustalonymi między Sprzedawcą a Nabywcą i musi zostać przeprowadzona w terminie określonym w Umowie, przy czym przyjmuje się, że termin dostawy nie jest zasadniczy, a jego niedotrzymanie nie może skutkować odstąpieniem od umowy.

7.2 Sprzedawca może zorganizować transport Produktów do Nabywcy, powierzając go podmiotom trzecim, a jego koszt zostanie poniesiony przez Nabywcę lub Sprzedawcę w zależności od metod dostawy Produktów uzgodnionych zgodnie z regułami Incoterms. Przyjmuje się, że Sprzedawca nie będzie w żadnych okolicznościach ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za operacje rozładunku.

7.3 Przyjmuje się również, że jeżeli Nabywca odmówi przyjęcia Produktów w uzgodnionym miejscu, Nabywca zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności za wszelkie straty, dodatkowe koszty, obciążenia, wydatki i szkody doznane lub poniesione w wyniku niedostarczenia Produktów (w tym, między innymi, koszty parkowania, koszty magazynowania, należności i opłaty celne).

7.4 Produkty mogą być sprzedawane Nabywcy na zasadzie rozdzielenia dostaw i w takim przypadku Sprzedawca może wystawić Nabywcy fakturę oddzielnie za każdą pojedynczą dostawę.

7.5 Nabywca, po otrzymaniu Produktów, sprawdzi je niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty dostawy, a także skontroluje, czy są one zgodne z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi oraz czy są wolne od wad i usterek. W przypadku wad i usterek, które są widoczne w momencie dostawy Produktów, Nabywca musi umieścić odpowiednie zastrzeżenie na Dokumencie Przewozowym, przedstawiając powody ku niemu. Ponadto Nabywca powiadomi Sprzedającego na piśmie, niezwłocznie i w tym samym terminie 8 (ośmiu) dni od daty dostawy, o wszelkich odstępstwach Produktów od specyfikacji technicznych lub wszelkich wadach i usterkach, załączając w tym celu szczegółowy raport wraz z odpowiednią dokumentacją dowodową, w tym próbkami Produktu i fotografiami. W takim przypadku Sprzedawca oceni zasadność roszczenia Nabywcy i, jeżeli Sprzedawca stwierdzi, według własnego uznania, istnienie wad lub usterek lub brak zgodności Produktów ze specyfikacjami technicznymi, dołoży starań w celu zastosowania odpowiednich środków zaradczych i wprowadzenia niezbędnych zmian do Produktów, na warunkach uzgodnionych z Nabywcą, lub ich wymiany. W każdym przypadku, po upływie 15 (piętnastu) dni od daty dostawy Produktów bez otrzymania przez Sprzedawcę wyżej wspomnianego pisemnego zawiadomienia, Produkty uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń przez Nabywcę, który będzie zobowiązany do zapłaty za nie zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.6 Przyjmuje się wyraźnie, że w przypadku, gdy Nabywca zarzuca istnienie wad lub usterek Produktów lub ich niezgodność ze specyfikacjami technicznymi, Nabywca nie może w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, poddawać Produktów, w całości lub w części, następnym etapom przetwarzania, ani też powierzać ich osobom trzecim w tym samym celu, a ogólniej rzecz ujmując, rozporządzać nimi ani wprowadzać ich do obrotu, i wyraźnie zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy tego faktu i udostępnienia Sprzedawcy Produktów, w odniesieniu do których powstał spór, a w każdym razie do niewykorzystywania ich także w późniejszym czasie.

7.7 W przypadku niewywiązania się Nabywcy z obowiązków określonych w Artykule 7.6 powyżej, Gwarancja określona w Artykule 10.1 poniżej przestaje obowiązywać; ponadto Nabywca zabezpieczy Sprzedawcę przed wszelkimi roszczeniami, w tym roszczeniami osób trzecich, które mogą powstać wobec Sprzedawcy w wyniku takiego niewywiązania się.

8. RYZYKO I PRAWO WŁASNOŚCI

8.1 O ile Sprzedawca i Nabywca nie uzgodnią inaczej, ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia i/lub kradzieży Produktów przechodzi na Nabywcę z chwilą dostarczenia ich do przewoźnika.

8.2 Przyjmuje się, że niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka, Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do czasu zapłacenia przez Nabywcę pełnej należności za Produkty, jak również wszelkich innych kwot należnych Sprzedawcy od Nabywcy z tytułu Umowy. Przyjmuje się również, że w takim przypadku Sprzedawca będzie miał prawo wejść w posiadanie Produktów, jak przewidziano w Artykułach 8.3 i 14.3 poniżej, przy czym Nabywca nie będzie mógł wnosić żadnych zastrzeżeń w tym zakresie, zrzekając się już teraz prawa do nich.

8.3 W przypadku, gdy Sprzedawca zamierza wejść w posiadanie Produktów zgodnie z Art. 14.3 poniżej, Nabywca niniejszym przyznaje Sprzedawcy prawo dostępu do swoich zakładów i biur, z i bez pojazdów, w zwykłych godzinach pracy, w celu kontroli Produktów, pozostających własnością Sprzedawcy i/lub ponownego wejścia w ich posiadanie. Prawo to może być egzekwowane również po rozwiązaniu Umowy i to bez względu na przyczynę rozwiązania i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw wynikających z samej Umowy lub z jakiegokolwiek innego źródła po stronie Sprzedawcy.

9. PRAWA PODMIOTÓW TRZECICH

9.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy w przypadku ustalenia, że Produkty naruszają prawa osób trzecich. W przypadku stwierdzenia lub zarzutu, że Produkty naruszają prawa osób trzecich, i gdy Sprzedawca uważa, że takie domniemane naruszenie może być uzasadnione, Sprzedawca może, według własnego uznania i na własny koszt, zmodyfikować lub wymienić Produkty w taki sposób, aby zapobiec naruszeniu praw osób trzecich.

9.2 Nabywca niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o możliwych lub już istniejących działaniach lub roszczeniach dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Sprzedawca będzie sprawował kontrolę i kierował działaniami lub obroną sądową podjętą wobec takich podmiotów trzecich. Nabywca zapewni wszelką uzasadnioną pomoc w takich działaniach lub obronie na wniosek Sprzedawcy, a związane z tym koszty poniesie Sprzedawca.

10. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Sprzedający gwarantuje wyłącznie, że Produkty będą zgodne z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi i będą wolne od usterek i/lub wad produkcyjnych („Gwarancja”). Niniejsza Gwarancja obowiązuje przez okres wskazany na poszczególnych partiach Produktów począwszy od daty dostarczenia Produktów do Nabywcy. W każdym przypadku przyjmuje się, że powyższa Gwarancja nie będzie miała zastosowania w przypadku użytkowania Produktów w sposób niezgodny z instrukcjami, zaleceniami i/lub wskazówkami technicznymi dostarczonymi przez Sprzedawcę; w każdym przypadku uszkodzenia Produktów; w przypadku użycia Produktów do celów lub zastosowań innych niż te, do których zostały wyprodukowane, a ogólniej w przypadku błędnego lub niewłaściwego użycia Produktów zarówno przez Nabywcę, jak i podmioty trzecie; w przypadku nieprawidłowego i/lub niewłaściwego składowania i magazynowania Produktów przez Nabywcę lub składowania i magazynowania niezgodnego z technicznymi wskazówkami Sprzedawcy w tym zakresie, jak również w przypadku naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązań, o których mowa w Art. 7.6 powyżej.

10.2 W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy zgodnie z Art. 10.1 powyżej, Sprzedawca wymieni wadliwe Produkty. Przyjmuje się również, że (i) po wymianie Produktów, Nabywca nie będzie miał prawa zgłaszania dalszych roszczeń wobec Sprzedawcy, w tym roszczeń o odszkodowanie; (ii) w każdym przypadku – nawet jeśli Nabywca nie zamierza zaakceptować wymiany Produktów – odpowiedzialność Sprzedawcy nie może przekroczyć całkowitej ceny za Produkty, do których odnoszą się roszczenia wniesione przez Nabywcę i za które została ustalona wyżej wspomniana odpowiedzialność Sprzedawcy; (iii) w żadnym wypadku Sprzedawca i/lub przedsiębiorstwa powiązane lub kontrolowane przez RITRAMA nie będą ponosić wobec Nabywcy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Nabywcę w wyniku odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w niniejszym Artykułem 10.

10.3 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach, wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje dotyczące Produktów, czy to z mocy prawa, czy z innych źródeł, umownych i innych, uznaje się wyraźnie za wykluczone.

11. OPAKOWANIE

11.1 Produkty będą pakowane do wysyłki zgodnie z normami pakowania Sprzedawcy i odpowiednio do zwykłych warunków przewozu.

12. LICENCJE I ZEZWOLENIA

12.1 Jeżeli zakup, transport lub import Produktów przez Nabywcę wymaga licencji lub innego pozwolenia bądź upoważnienia rządowego lub innego rodzaju, Nabywca uzyska takie pozwolenie lub upoważnienie na własny koszt oraz, jeżeli jest to wymagane, przedstawi dowody na to Sprzedawcy. Nieuzyskanie takiej zgody lub upoważnienia nie uprawnia Nabywcy do niedokonania lub opóźnienia zapłaty należności za Produkty.

13. SIŁA WYŻSZA

13.1 Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody, które mogą wynikać z niewykonania lub opóźnionego wykonania któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane, w całości lub w części, zdarzeniami siły wyższej (takimi jak, między innymi, pożary, eksplozje, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, niebezpieczeństwa na morzu, groźby wojny lub wypowiedzenie wojny, zamieszki, blokady, działania organów rządowych, zamachy stanu, strajki, okupacji, bojkoty lub inne spory z pracownikami, wypadki, awarie lub niemożność korzystania z urządzeń, maszyn, środków transportu lub środków załadunku, żądania, nakazy lub instrukcje wydane przez władze, znaczne zmniejszenie ilości surowców) lub wszelkimi innymi przyczynami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy. W takich przypadkach Sprzedawca może, według własnego uznania, odroczyć termin dostawy Produktów lub odstąpić od Umowy. W żadnym wypadku Nabywcy nie będzie należne żadne odszkodowanie, rekompensata ani zwrot w razie odroczenia terminu dostawy Produktów lub skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej.

14. ROZWIĄZANIE UMOWY

14.1 Bez uszczerbku dla postanowień Art. 6 i 8 niniejszych Warunków, w przypadku niewypełnienia przez Nabywcę któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy i/lub niniejszych Warunków lub w przypadku niewypełnienia przez Nabywcę obowiązku uiszczenia Ceny, Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, jeżeli Nabywca nie wykona zobowiązania w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Sprzedawcę zarzucającego uchybienie i nakazującego naprawienie go we wskazanym terminie.

14.2 Nabywca naprawi wszelkie straty lub szkody poniesione przez Sprzedawcę wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niewypełnienie któregokolwiek z postanowień Umowy i/lub Warunków.

14.3 W każdym przypadku, bez uszczerbku dla postanowień Artykułu 13, jak również z Artykułów 14.1 i 14.2 powyżej, Sprzedawca będzie miał prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy, za pomocą pisemnego powiadomienia przesłanego do Nabywcy, w następujących przypadkach: (i) rozwiązania, likwidacji, niewypłacalności, upadłości lub poddania Nabywcy innej procedurze upadłościowej, a nawet samego złożenia przez Nabywcę lub jakikolwiek podmiot trzeci wniosku o ogłoszenie upadłości lub o dopuszczenie do innego postępowania upadłościowego; (ii) przeniesienia aktywów na wierzycieli; (iii) zmiany w kontroli przedsiębiorstwa Nabywcy, która, według wyłącznego uznania Sprzedawcy, może w istotny sposób ograniczyć zdolność Nabywcy do wykonywania jego zobowiązań wynikających z Umowy; (iv) przymusowego postępowania egzekucyjnego na majątku Nabywcy lub podobnego postępowania, które nie zostanie trwale zaniechane w ciągu 10 (dziesięciu) dni. Pod żadnym pozorem Nabywcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, rekompensata ani zwrot pieniędzy w przypadku, gdy Sprzedawca skorzysta ze wspomnianego powyżej prawa odstąpienia od umowy.

15. CESJA

15.1 Kupujący nie może scedować, przyznać ani przenieść, ani też proponować cesji, przyznania lub przeniesienia żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

16. NIEWAŻNOŚĆ CZĘŚCIOWA

16.1 W zakresie dopuszczalnym przez prawo, nieważność lub nieskuteczność całości lub części Warunków nie spowoduje automatycznej i całkowitej nieważności lub nieskuteczności pozostałych Warunków.

17. TOLERANCJA – ZRZECZENIE SIĘ

17.1 Nieskorzystanie lub opóźnione skorzystanie przez Sprzedawcę z któregokolwiek z jego praw lub środków wynikających z Umowy, z mocy prawa lub niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub środków.

17.2 Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Sprzedawcę wykonania przysługujących mu praw, w przypadku niewypełnienia przez Nabywcę jednego lub kilku postanowień niniejszych Warunków lub Umowy, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się przez Sprzedawcę egzekwowania wykonania takich zobowiązań, a także wszelkich późniejszych niewypełnionych zobowiązań, w dowolnym momencie, nawet jeśli Nabywca zapłacił w całości lub w części ustaloną należność za Produkty.

18. POUFNOŚĆ

18.1 Nabywca zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, bez względu na ich przedmiot (techniczny, przemysłowy lub handlowy), charakter (know–how, metody, procesy, szczegóły techniczne instalacji/instrukcji), formę (pisemną, ustną lub elektroniczną), oraz wszelkie inne informacje dotyczące Produktów, przekazane lub ujawnione przez Sprzedawcę w ramach stosunków handlowych.

18.2 Informacje Poufne będą wykorzystywane przez Nabywcę wyłącznie w celu wykonania każdej Umowy i nie będą rozpowszechniane, ujawniane ani przekazywane w żaden sposób przez Nabywcę, z wyjątkiem przypadków, w których pracownicy lub pomocnicy techniczni mogą mieć uzasadnioną potrzebę zapoznania się z takimi Informacjami Poufnymi. W każdym przypadku Nabywca upewni się, że przestrzegają oni zobowiązań w zakresie poufności określonych w niniejszym punkcie.

18.3 Powyższy obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy Nabywca przedstawi dowody, że takie Informacje Poufne (i) trafiły już wcześniej do wiadomości publicznej lub trafiły do wiadomości publicznej w sposób niezależny od Nabywcy (ii) zostały ujawnione zgodnie z przepisami prawa, rozporządzeniami lub nakazem organów sądowych; (iii) zostały ujawnione przez osoby trzecie, przy czym Nabywca nie naruszył obowiązku zachowania poufności.

19. KORESPONDENCJA

19.1 Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą dotycząca niniejszych Warunków Ogólnych i Umowy musi być sporządzona na piśmie, przesłana listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby adresata lub na inny adres przekazywany każdorazowo w sposób wskazany w niniejszym artykule 19, lub faksem lub pocztą elektroniczną. Powiadomienia wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru uznaje się za otrzymane przez adresata w dniu podanym na potwierdzeniu odbioru. Powiadomienia przesłane faksem uważa się za otrzymane w dniu podanym na raporcie odbioru.

20. PRAWO WŁAŚCIWE – SĄD WŁAŚCIWY

20.1 Prawem właściwym dla każdej Umowa oraz niniejszych Warunków jest prawo włoskie, bez względu na jakiekolwiek normy kolizyjne.

20.2 Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem i interpretacją niniejszych Warunków i Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w Mediolanie. Zastosowanie jakiejkolwiek konwencji w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone.

20.3 Przyjmuje się jednocześnie, że Sprzedawca ma prawo wniesienia sprawy do organów sądowych miejsca, w którym Nabywca ma swoją siedzibę.

21. PRZESTRZEGANIE MODELU I KODEKSU ETYKI ZGODNIE Z DEKRETEM LEGISLACYJNYM 231/2001

21.1 Nabywca zobowiązuje się w swych stosunkach ze Sprzedawcą – również w imieniu własnych pracowników zgodnie z art. 1381 włoskiego kodeksu cywilnego – do:

(i) przestrzegania Modelu i Kodeksu Etycznego przyjętych przez RITRAMA zgodnie z Dekretem Legislacyjnym 231/2001 i dostosowania – w szczególności – swojego postępowania do postanowień Kodeksu Etycznego, oświadczając równocześnie, że otrzymał jego kopię i zrozumiał jego treść;

(ii) niezwłocznego informowania Organu Nadzorczego o wszelkich naruszeniach, w tym potencjalnych, Modelu lub Kodeksu Etycznego;

(iii) umożliwienia firmie RITRAMA i Organowi Nadzorczemu przeprowadzenia uznanych za stosowne kontroli, dotyczących przestrzegania Modelu i Kodeksu Etycznego przez Nabywcę, oraz dostarczenia firmie RITRAMA i Organowi Nadzorczemu wszelkich dokumentów wymaganych do przeprowadzenia powyższych kontroli;

(iv) zabezpieczania i chronienia firmy RITRAMA przed wszelkimi szkodami, które mogą wynikać z postępowania Nabywcy stanowiącego naruszenie Modelu i Kodeksu Etycznego.

21.2 Nieprzestrzeganie przez Nabywcę Modelu i Kodeksu Etycznego stanowi poważne naruszenie umowy i upoważnia Sprzedawcę, według własnego uznania, w zależności od wagi stwierdzonego naruszenia, do:

(i) odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia w drodze zwykłego pisemnego powiadomienia przesłanego do Nabywcy zgodnie z metodami przewidzianymi w Umowie i/lub niniejszych Warunkach;

(ii) rozwiązania Umowy zgodnie z Artykułem 14.1 powyżej, bez uszczerbku dla odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone firmie RITRAMA.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.   Czytaj więcejZgadzam się